تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر

    

 

در سال‌های اخیر نوع ضمانت برای بازگشت سالم و به‌موقع کانتینرها، به موضوعی مهم و جنجال برانگیز در محافل تخصصی حمل‌ونقل کانتینری ایران تبدیل شده است. اکنون صاحبان کالا، شرکت‌های فورواردری و کارگزاران گمرکی روزانه تعداد زیادی کانتینر از نمایندگان خطوط کانتینری دریافت می‌کنند و ناگزیر باید مبلغ هنگفتی را به‌عنوان سپرده و هزاران برگ چک ضمانت را  در اختیار ایشان قرار دهند. با توجه  به‌این موضوع، شورای عالی هماهنگی ترابری در مصوبه‌ی شماره‌ی  167 خود، در تاریخ 1390/11/30  ‌استفاده از بیمه‌نامه برای حل مشکل را شرح  و به آن وجاهت قانونی داد. اجرای مصوبه‌ی مذکور پس از چندی بر عهده‌ی «انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران» قرارگرفت و این انجمن در تعامل با سایر تشکل‌های صنفی ذینفع، اجرای طرح به‌عنوان موسسه‌ی ضامن را بر عهده گرفت.

در طرحی که تامین ترابر ایرانیان، مدیریت متمرکز آن را به عهده دارد، ضمن تسهیل فرآیند تحویل و تحول کانتینر، منافع مالکان و تحویل‌گیرندگان کانتینر به‌صورت همزمان درنظرگرفته می‌شود. درصورت انتخاب استفاده از این طرح توسط تحویل‌گیرندگان کانتینر (شرکت‌های فورواردری، کارگزاران گمرکی و صاحبان کالا) پس از طی مراحل شرح داده شده در آیین‌نامه‌های مرتبط، ارایه‌ی یک تعهد محضری به انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و تایید الکترونیکی تعهدنامه‌های متحدالشکل به‌ازای هر بار دریافت کانتینر، می‌توانند بدون پرداخت سپرده‌ی نقدی و چک و فقط با پرداخت هزینه‌ی صدور تعهدنامه (که کمتر از هزینه‌های روش‌های دیگر است) کانتینر(های) مشخص شده در بارنامه را تحویل گیرند. بدیهی است ایشان براساس تایید الکترونیکی تعهدنامه، مسئول پرداخت خسارات احتمالی جزیی و کلی وارده به کانتینر و پرداخت حق‌توقف احتمالی به دارندگان کانتینر هستند. البته در مورد خسارات وارده به بدنه‌ی کانتینر  و 15 روز حق‌توقف ناشی از حادثه به‌شرط رعایت شرایط طرح‌، پوشش بیمه‌ای دارند.

برخی از مزایای طرح مذکور عبارت است از:

•   اختیاری بودن طرح برای تحویل‌گیرندگان کانتینر و عدم تحمیل شرایط و یا تغییر توافقات کم هزینه‌تر میان تحویل‌گیرندگان بزرگ و خوشنام با خطوط کانتینری.

•   قانونمندشدن درخواست مطالبات توسط شرکت‌های کشتیرانی‌ و روابط میان دارندگان کانتینر و تحویل‌گیرندگان کانتینر.

•   تسریع در روند تحویل کانتینر.

•      استفاده از سامانه‌ای فراگیر و کارآمد برای صدور تعهدنامه تحویل کانتینرها بر بستر اینترنت.

•     امکان رویت و مدیریت برخط تعهدنامه‌ها در سامانه توسط تحویل‌گیرنده و مالکان کانتینر.

•     ارایه‌ی پوشش‌های مازاد و یا تسهیلات اجرایی برای تحویل‌گیرندگان.

•   هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی برای صیانت از طرح.

•    یک‌پارچه شدن اطلاعات تحویل‌گیرندگان خوش‌حساب و بدحساب و امکان بهره‌گیری از این اطلاعات برای افزایش سلامت

بازار

•   کمتر بودن حق صدور تعهدنامه نسبت به‌هزینه‌های فعلی تحویل کانتینر شامل سپرده‌ی نقدی و چک.

 

مزایای طرح برای تحویل‌گیرندگان کانتینر:

• عدم نیاز به‌پرداخت سپرده‌ی نقدی و تودیع چک به‌شرکت‌های کشتیرانی و نمایندگی  کشتیرانی عضو طرح

• پوشش بیمه‌ای بر خسارت‌های بزرگ وارد بر کانتینر تا سقف ارزش کانتینر (مشروط به‌احراز شرایط)

• پوشش بیمه‌ای بر حق‌توقف حداکثر 15 روز تاخیر در تحویل کانتینر ناشی از وقوع حادثه (مشروط به‌احراز شرایط)

• متحدالشکل شدن تعهدنامه‌های شرکت‌های کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی عضو طرح

• افزایش سرعت صدور ترخیصیه

• امکان انتقال مسئوليت به‌تحویل‌گیرنده‌های بعدی (مشروط به احراز شرایط)

• فرصت 10 روزه برای پرداخت صورت‌حساب‌های خط کشتیرانی

• امکان دریافت تخفیف در هزینه‌ها برای شرکت‌های عضو باشگاه مشتریان حمل‌ونقل بیمه پاسارگاد

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال