شرکت«تامین ترابر ایرانیان» شرکتی است با محوریت دانش و تکنولوژی که با هدف ارایه‌ی خدمات نوین به شرکتهای بیمه در زمینه‌ی مدیریت متمرکز طرح‌های بیمه‌ای مرتبط با صنعت حملونقل ایجاد شده است. این شرکت سعی دارد که ضمن جلوگیری از افزایش غیرمنطقی ضریب خسارت شرکتهای بیمه، زمینه‌ی پرداخت خسارت‌های واقعی را در اسرع وقت برای فعالان صنعت حملونقل فراهم آورد و از این طریق آرامش خاطر را هم به‌مدیران صنعت بیمه و هم به‌فعالان و ذینفعان صنعت حملونقل هدیه دهد. دراین‌راستا استفاده از فنآوریهای نوین و توسعه‌ی کاربرد فنآوری اطلاعات در مدیریت طرحها، در کنار بهره‌گیری از دانش و تجربه‌ی متخصصان و کارشناسان خبره در دستور کار شرکت تامین ترابر ایرانیان قرار دارد.