هیات مدیره

اعضای هیات مدیره : 

 

آقای مهرداد خواجه نوری

 

رئیس هیات مدیره

 

آقای احمد علی شامبیاتی

 

نایب رئیس هیات مدیره

 

آقای پیام ایزد پناه

عضو هیات مدیره

 
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال