ديدار دكتر همتي با رئيس كل گروه اسكور در فرانسه

رئيس كل گروه scor پيرو موافقت براي مشاركت در قرارداد مازاد خسارت بازار بيمه كشورمان صبح امروز در ديدار با دكتر همتي،ابراز اميدواري كرد باشروع دوره جديد همكاري scor باصنعت بيمه كشورمان اين روابط در ساير امور بيمه اي توسعه يابد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، كسلر رئيس كل گروه اسكور در ديدار صبحانه كاري با رئيس كل بيمه مركزي، بر توسعه روابط بيمه اتكايي بين اسكور وبيمه مركزي  تاكيد كرد.
همچنين در اين ديدار كه رئيس بيمه اتكايي اسكور نيز حضور داشت با توجه به سرمايه گذاري هاي پيش روي فرانسه در ايران و نيازهاي بيمه اي پروژه ها بر همكاري متقابل بيمه اي تاكيد شد.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال