تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر

    

 

در سال­های اخیر نوع ضمانت برای بازگشت سالم و به موقع کانتینر­ها، به موضوعی مهم و جنجال برانگیز در محافل تخصصی حمل و نقل کانتینری ایران تبدیل شده است.در حال حاضرصاحبان کالا، شرکت­های فورواردری و کارگزاران گمرکی روزانه تعداد زیادی کانتینر از نمایندگان خطوط کانتینری دریافت می کنند، و ناگزیر می‌بایست مبلغ هنگفتی را به عنوان وجه الضمان در اختیار ایشان قرار دهند. با توجه  به این موضوع، شورای عالی هماهنگی ترابری در مصوبه شماره  167 خود، در تاریخ 1390/11/30  به استفاده از بیمه‌نامه برای حل مشکل شرح داده شده، وجاهت قانونی داد. اجرای مصوبه مذکور پس از چندی بر عهده انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته قرارگرفت و این انجمن در تعامل با سایر تشکل های صنفی ذینفع اجرای طرح به عنوان موسسه ضامن تحویل گیرندگان کانتینر را بر عهده گرفت .

در طرحی که تامین ترابر ایرانیان، مدیریت متمرکز آن را به عهده دارد، ضمن تسهیل فرآیند تحویل و تحول کانتینر، منافع مالکان و تحویل گیرندگان کانتینر به صورت همزمان در نظر گرفته می­ شود. در صورت انتخاب استفاده از این طرح توسط تحویل‌گیرندگان کانتینر (شرکت‌های فورواردری، کارگزاران گمرکی و صاحبان کالا) پس از طی مراحل شرح داده شده در آیین‌نامه‌های مرتبط، ارایه یک تعهد محضری به انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و تایید الکترونیکی تعهدنامه‌های متحدالشکل به ازای هر بار دریافت کانتینر، می‌توانند بدون پرداخت سپرده نقدی و چک، و تنها باپرداخت هزینه صدور تعهدنامه (که کمتر ازهزینه های روشهای دیگر است) کانتینر(های) مشخص شده در بارنامه را تحویل گیرند. بدیهی است ایشان بر اساس تایید الکترونیکی تعهدنامه مسئول پرداخت خسارات احتمالی جزیی و کلی وارده به کانتینر و پرداخت حق توقف احتمالی به دارندگان کانتینر هستند.البته در مورد خسارات وارده به بدنه کانتینر به شرط رعایت شرایط طرح‌،پوشش بیمه‌ای دارند.

برخی از مزایای طرح مذکور عبارت است از:

- عدم ارائه پول نقد یا چک به عنوان ضمانت پرداخت حق توقف احتمالی و برگشت سالم کانتینر؛

- پوشش بیمه‌ای تحویل گیرنده بر روی خسارت‌های وارد به بدنه کانتینر تاسقف ارزش کانتینر به شرط رعایت شرایط طرح؛

- قانونمند شدن درخواست مطالبات توسط خطوط کانتینری و روابط میان دارندگان کانتینر و تحویل‌گیرندگان کانتینر؛

- تسریع در روند تحویل کانتینر؛

- استفاده از سامانه‌ای فراگیر و کارآمد جهت صدور تعهدنامه تحویل کانتینرها از طریق اینترنت؛

- امکان رویت آنلاین تعهدنامه‌ها در سامانه توسط تحویل‌گیرنده (متقاضی) و دارندگان کانتینر؛

- ارایه پوشش‌های مازاد و یا تسهیلات اجرایی برای تحویل‌گیرندگان معرفی شده از سوی انجمن‌ها و یا تشکل‌های صنفی به انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته؛

- هم افزایی و بهره گیری ازظرفیت انجمن‌ها و یا تشکل‌های صنفی جهت صیانت از طرح و حذف شرایط نابرابر رقابتی .

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال